Kilpailuviranomaisten ohjeistusta tarjolla normaalia laaja-alaisemmin

news
15 May 2020

Kilpailuviranomaisten ohjeistusta tarjolla normaalia laaja-alaisemmin

Lähtökohtaisesti yritysten omalle vastuulle kuuluu sopimustensa ja käytäntöjensä laillisuuden arvioiminen. Koronaviruspandemiaan liittyvän poikkeuksellisen yhteistyön osalta yritysten on kuitenkin mahdollista saada komissiolta ohjeistusta yhteistyösuunnitelman laillisuuden arvioimisessa ja jopa kirjallinen vahvistus toiminnan sallittavuudesta, joka vähentää yhteistyön riskiä huomattavasti. Myös Suomessa Kilpailu- ja kuluttajavirastolta on mahdollista saada ohjeistusta yhteistyön sallittavuudesta kansallisella tasolla.

Komissio antoi ensimmäisen kirjallisen vahvistuksen lähes 20 vuoteen

Komissio on julkaissut koronaviruspandemiaan liittyvän ensimmäisen kirjallisen vahvistuksen (ns. comfort letter). Kyseessä on samalla ensimmäinen kirjallinen vahvistus lähes 20 vuoteen. EU:n kilpailusääntöjä koskeneen vuoden 2004 ns. modernisaatiouudistuksen yhteydessä vastuu toiminnan kilpailusääntöjenmukaisuudesta siirrettiin välittömämmin yrityksille itselleen. Aiemmin kirjalliset vahvistukset olivat normaali käytäntö ja yritykset pystyivät ilmoittamaan suunnitellut sopimukset komissiolle saadakseen vahvistuksen niiden kilpailusääntöjen mukaisuudesta.

Kyseinen kirjallinen vahvistus annettiin Medicines for Europe -järjestölle. Sen mukaan järjestön jäsenet ja muut lääkevalmistajat voivat toteuttaa yhteistyöhankkeen, jolla pyritään turvaamaan koronaviruspotilaiden hoidossa tarvittavien kriittisten sairaalalääkkeiden saatavuus. Sallitun yhteistyön tarkoituksena on tuotannon, ja sitä kautta tarjonnan, kasvattaminen tehokkaimmalla tavalla sekä mahdollisesti myös jakelun parantaminen.

Komissio asetti yhteistyölle kuitenkin useita ehtoja. Yhteistyöhön tulee esimerkiksi ottaa mukaan kaikki halukkaat lääkevalmistajat. Myös yritysten välinen tietojenvaihto tulee rajoittaa  siihen, mikä on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi ja tietoa jaetaan osallistuville yrityksille ainoastaan kootussa muodossa. Komissio kontrolloi yritysten välistä tietojenvaihtoa ja asettaa yritysten saataville valvotun foorumin, jossa arkaluonteista tietoa voidaan vaihtaa. Lisäksi yhteistyötä koskevat tapaamisten pöytäkirjat ja yritysten väliset sopimukset on jaettava komission kanssa. Ajallisesti yhteistyö on rajoitettu kyseessä olevien lääkkeiden puuteriskin päättymiseen.

Komissio on yhdessä muiden EU-maiden kilpailuviranomaisten kanssa tuonut esille koronatilanteesta johtuvan tarpeen varmistaa terveydenhuoltoalaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden riittävä tarjonta ja jakelu. Komission antama kirjallinen vahvistus kuvastaa hyvin tätä tavoitetta. Samaan aikaan on kuitenkin hyvä huomata, ettei koronatilanteeseen liittyvää normaalia laaja-alaisempaa viranomaisohjeistusta ole rajattu yksinomaan terveydenhuoltoalaan.